فهرست

برگزاری کارگاه فرهنگی توسط جناب آقای دکتر یداله پور

کارگاه فرهنگی تحت عنوان نقش معنویت در سلامت توسط آقای دکتر یداله پور عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ ۹۸/۱۱/۶با حضور اعضای محترم هیات علمی و مربی های آموزشی برگزار گردید.