فهرست

دانشجویان محترم جهت انجام ارزشیابی اساتید

دانشجویان محترم :

      جهت انجام ارزشیابی اساتید از روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۳۰ لغایت ۹۸/۱۰/۳ به سایت دانشگاه به
              آدرس http://sama.mubabol.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx   اقدام نمایید.

لازم به ذکر است که در صورت عدم انجام ارزشیابی ، انتخاب واحد در سیستم سما امکان پذیر نخواهد بود.