فهرست

تمدید فعالیت مجدد سامانه میهمانی و انتقال

قابل توجه دانشجویان گرامی

فعالیت مجدد سامانه میهمانی و انتقال از تاریخ۱۳۹۸/۰۹/۱۷لغایت

تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱

برای کلیه دانشجویان متقاضی تمدید شده است.