فهرست

قابل توجه دانشجویانی که متقاضی شرکت در المپیاد دانشجویی ۹۸

دانشجویان گرامی جهت شرکت در المپیاد دانشجویی به آدرس زیر به منظور ثبت نام مراجعه نمایند .

http://olympiad.mubabol.ac.ir