فهرست

کارگاه­های آموزشی " آموزش سیستم سما " و " آیین­ نامه­ های آموزشی " برگزار می شود

کارگاه­های آموزشی " آموزش سیستم سما " و " آیین­ نامه­ های آموزشی " توسط سرکار خانم دکتر ثاقبی در روز دوشنبه ۴ شهریورماه ۱۳۹۸ (ساعت ۸/۳۰ لغایت ۱۶) در سایت دانشکده / مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ویژه اعضای محترم هیأت­ علمی و همکاران آموزش برگزار می­گردد.