فهرست

جلسه دفاع نهایی پایان نامه دانشجوی پرستاری ارشد سالمندی خانم ساجده فلاح پور

جلسه دفاع نهایی  پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی خانم ساجده فلاح پور با راهنمایی سرکار خانم محبوبه نصیری و سرکار خانم دکتر زهرا فتوکیان و استاد مشاور سرکار خانم زهرا جنت علیپور با عنوان « بررسی تأثیر تله نرسینگ بر عوامل تنیدگی آور و خستگی در سالمندان تحت درمان با همودیالیز » در تاریخ یکشنبه ۲۰ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ساعت ۱۰صبح در مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری برگزار می گردد.