فهرست

دیدار با جناب آقای دکتر حسینی نماینده منتخب مردم رامسر،تنکابن وعباس آباد در خصوص هماهنگی، پیگیری و تسهیل اجرایی شدن وشروع احداث دانشکده پرستاری در زمین ه هکتاری دانشگاه علوم پزشکی بابل

دیدار با جناب آقای دکتر حسینی نماینده منتخب مردم رامسر،تنکابن وعباس آباد در خصوص هماهنگی، پیگیری و تسهیل اجرایی شدن وشروع احداث دانشکده پرستاری در زمین ه هکتاری دانشگاه علوم پزشکی بابل