فهرست

قابل توجه دانشجویان پرستاری و بهداشت عمومی

اطلاعیه

به اطلاع می رساند یک ­ربع قبل از شروع کارآموزی( '۷:۱۵ ) جهت تحویل تجهیزات محافظتی به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.