فهرست

پیام ریاست

 

دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا(س) تنها دانشکده پرستاری دولتی در غرب استان مازندران  با  سابقه  حدود ۵۰ ساله در زمینه پذیرش دانشجودر رشته های بهیاری، کاردانی پرستاری،کاردانی مامایی،کارشناسی پرستاری،کارشناسی بهداشت عمومی،کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی و کارشناسی ارشد داخلی-جراحی به عنوان یکی از مراکز آموزشی تاثیرگذار و خاص در جهت تربیت دانش  آموختگان کارا و اثر بخش با پذیرش نقش های آموزشی ،پژوهشی، مراقبتی، محافظتی، مدیریتی در جهت مراقبت های بهداشتی و پرستاری برای آحاد جامعه بوده است.

توجه ویژه بر تربیت  علاوه بر آموزش، پرورش روحیه ایثارگری، توجه به نیازمددجویان و همه جانبه نگری در دانشجویان مورد تاکید  مدیریت و اساتید می باشد.

توجه و تأکید به عدالت آموزشی، به روز بودن اطلاعات علمی، استفاده از تکنولوژی روز برای انتقال مفاهیم آموزشی، حفظ شأن و منزلت انسانها به عنوان معلم برای اساتید و نیز توجه به مسئولیت پذیری، پاسخگویی، تکریم ارباب رجوع برای مدیران و کارکنان مورد تأکید می باشد.

                                                                                                                                                      دکتر عباس شمسعلی نیا

                                                                                                                                                            ريیس دانشکده