فهرست

مسئول خوابگاه

 

 

نام و نام خانوادگي:

نرجس تقی مشایی

سمت:

مسئول خوابگاه

مدرک و رشته تحصیلی:

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۰۷

پست الكترونيكي:

nmashaei99@yahoo.com

شرح وظایف

۱-رسیدگی و سرپرستی کلیه امور جاری در خوابگاههای دانشجویان

۲-تقسیم بندی دانشجویان در واحدهای مختلف خوابگاه دانشجویان

۳-تعهد از دانشجویان جدیدالورود خوابگاهی برای رعایت مقررات خوابگاه دانشجویی

۴-نظم بخشیدن به فضای حاکم بر خوابگاهها و کنترل و نظارت آن

۵-محاسبه بدهی خوابگاه دانشجویی بصورت ماهیانه و اعلام آن در پایان هر ترم تحصیلی به امور دانشجویی ، برابر دستور العمل وزارت متبوع

۶-بررسی بر مشکلات خوابگاه بطور مستمر و دریافت گزارش از متصدی خوابگاه بصورت روزانه

۷-گزارش فعالیت های مختلف خوابگاه به مافوق بصورت روزانه

۸-بررسی آمار دانشجویان خوابگاه و کنترل بر ورود و خروج دانشجویان

۹-نظارت بر عملکرد  متصدیان امور خوابگاه و نیروهای خدماتی شاغل در خوابگاه

متصدی امور خوابگاه                                     

خدیجه علی کیائی  – فوق لیسانس– برنامه ریزی آموزشی           

مریم محمدیان      -     لیسانس روانشناسی بالینی

نجمه کردرضایی  –   لیسانس روانشناسی بالینی  

حدیثه قاسم کردی –  لیسانس علوم تربیتی

 

شرح و وظایف :

۱-بررسی و  کنترل ورود و خروج دانشجویان و ثبت آمار دانشجویان

۲-بررسی مستمر مشکلات دانشجویان د ر مورد خوابگاه

۳-گزارش عملکرد روزانه  به مسئول خوابگاه

۴-کنترل و نظارت و برقراری نظم در خوابگاه

۵-پاسخگویی به ارتباط تلفنی دانشجویان و والدین آنها

 

 

تلفن : ۵۵۲۲۴۹۱۰   -۵۵۲۲۴۹۱۲  - ۵۵۲۲۶۸۱۵  -۵۵۲۲۶۸۳۹