فهرست

مسئول خوابگاه

 

 

نام و نام خانوادگي:

خدیجه علی کیایی

سمت:

مسئول خوابگاه

مدرک و رشته تحصیلی:

کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۰۷

پست الكترونيكي:

kiyaei1399@gmail.com

شرح وظایف

۱-رسیدگی و سرپرستی کلیه امور جاری در خوابگاههای دانشجویان

۲-تقسیم بندی دانشجویان در واحدهای مختلف خوابگاه دانشجویان

۳-تعهد از دانشجویان جدیدالورود خوابگاهی برای رعایت مقررات خوابگاه دانشجویی

۴-نظم بخشیدن به فضای حاکم بر خوابگاهها و کنترل و نظارت آن

۵-محاسبه بدهی خوابگاه دانشجویی بصورت ماهیانه و اعلام آن در پایان هر ترم تحصیلی به امور دانشجویی ، برابر دستور العمل وزارت متبوع

۶-بررسی بر مشکلات خوابگاه بطور مستمر و دریافت گزارش از متصدی خوابگاه بصورت روزانه

۷-گزارش فعالیت های مختلف خوابگاه به مافوق بصورت روزانه

۸-بررسی آمار دانشجویان خوابگاه و کنترل بر ورود و خروج دانشجویان

۹-نظارت بر عملکرد  متصدیان امور خوابگاه و نیروهای خدماتی شاغل در خوابگاه