فهرست

برنامه هفتگی و امتحانات

دانشجویان مربوط به ترم خود روی آن کلیک نمایند

برنامه هفتگی و امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 140۲-140۳

دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س)

برنامه هفتگی و امتحانی ترم اول کارشناسی پرستاری

برنامه هفتگی امتحانی ترم سوم کارشناسی پرستاری

برنامه هفتگی امتحانی ترم پنجم کارشناسی پرستاری

برنامه هفتگی امتحانی ترم هفتم کارشناسی پرستاری

برنامه هفتگی و امتحانی ترم اول کارشناسی بهداشت عمومی

برنامه هفتگی و امتحانی ترم سوم کارشناسی بهداشت عمومی

برنامه هفتگی و امتحانی ترم چهارم کارشناسی بهداشت عمومی

برنامه هفتگی و امتحانی ترم ششم کارشناسی بهداشت عمومی

 

برنامه هفتگی و امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1402

دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س)

برنامه هفتگی و امتحانی ترم دوم کارشناسی پرستاری

برنامه هفتگی امتحانی ترم چهارم کارشناسی پرستاری

برنامه هفتگی امتحانی ترم ششم کارشناسی پرستاری

برنامه هفتگی و امتحانی ترم دوم کارشناسی بهداشت عمومی

برنامه هفتگی و امتحانی ترم سوم کارشناسی بهداشت عمومی

برنامه هفتگی و امتحانی ترم پنجم کارشناسی بهداشت عمومی

 

برنامه هفتگی و امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402

دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س)

برنامه هفتگی و امتحانی ترم اول کارشناسی پرستاری

برنامه هفتگی و امتحانی ترم سوم کارشناسی پرستاری

برنامه هفتگی و امتحانی ترم پنجم کارشناسی پرستاری

برنامه هفتگی و امتحانی ترم هفتم کارشناسی پرستاری

برنامه هفتگی و امتحانی ترم اول کارشناسی بهداشت عمومی

برنامه هفتگی و امتحانی ترم دوم کارشناسی بهداشت عمومی

برنامه هفتگی و امتحانی ترم چهارم کارشناسی بهداشت عمومی

برنامه هفتگی و امتحانی ترم ششم کارشناسی بهداشت عمومی