فهرست

لیست طرحهای پژوهش در آموزش

                                                                                                    

لیست طرحهای پژوهش در آموزش دانشکده

سال

کد طرح

اسامی مجریان طرح

عنوان طرح پژوهش در آموزش

ردیف

تمام شده است

 

خانم جنت علیپور /نوابی/ جهانشاهی

ارزیابی سبکهای یادگیری دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رامسر بر اساس الگوی یادگیری وارک (VARK)

 

۱

تمام شده است

 

محبوبه نصیری  فاطمه شیرین کام، بهناز رحیمیان، کلثوم حلاجیان، مهری جهانشاهی، محدثه میراحمدی

بررسی وضعیت شغلی، آموزشی و پژوهشی دانش آموختگان رشته پرستاری در دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر

 

۲

تمام شده است

 

زهرا فتوکیان، سیدجواد حسینی *، زهرا بهشتی، علی ذبیحی، پروین عزیزنژاد، فاطمه غفاری

بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری از وضعیت آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل-

۳

تمام شده است

 

خانم جنت علیپور /نوابی/ جهانشاهی

بررسی مشکلات دانشجویان پرستاری در مراجعه به اساتید راهنما

 

۴

نا تمام

۲۶۹۲

نوابی

تهیه وتولید یک برنامه معلم چند رسانه ای برای دانشجویان جدید (پذیرفته شده)به منظور آشنایی با رشته تحصیلی ومحل تحصیل آنان درسایت دانشکده پرستاری ومامایی رامسر

۵

تمام شده است

۳۳۸۷

 

طراحی و روانسنجی ابزار ارزشیابی واحد فارماکولوژی بالینی دانشجویان پرستاری

۶

تمام شده است

۶۰۴

نصیری

کیفیت خواب وبرخی از عوامل تأثیر گذار دردانشجویان پرستاری دانشکده رامسر،سال۱۳۸۹ ‏

۷

تمام شده است

۲۴۶۷

نصیری  نوابی/ام لیلا عصری/حبییه محدث

بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی و نقش کتابخانه در دانشجویان دانشکده رامسر

۸

تمام شده است

۳۰۰۲

جهانشاهی/نصیری/جنت علیپور /نوابی

تاثیر بکارگیری شیوه منتورشیب بر عوامل تنش زای محیط بالینی واعتماد به نفس دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر

۹

نیاز به اصلاح

۳۵۷۵

جهانشاهی/دکتر شمسعلی نیا/نصیری/حق پرست /مقدم

بررسی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری ماما یی فاطمه زهرا (س)رامسر ۱۳۹۵

۱۰

ناتمام

۳۵۶۷

جهان شاهی

/جنت فریدونی /نصیری/شیرچی

3567    بررسی ارتباط استفاده بیش از حد تلفن همراه با کیفیت خوا ب در بین دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا رامسر درسال ۱۳۹۵

۱۱

تمام شده است

 

جنت علیپور

بررسی رابطه مهارتهای مدیریت زمان  و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری رامسر

۱۲