فهرست

مدیران گروه

گروه های آموزشی دانشکده پرستاری

 

گروه های آموزشی دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر


گروه


مدیر گروه


اعضاء گروه

 آموزش پرستاری داخلی جراحی

معرفی ، منابع ، اهداف رشته

  اصول فنون پرستاری

معرفی ، منابع ، اهداف رشته

خانم هنگامه کریمی

دکتر زهرا   فتوکیان

خانم دکتر زهرا   فتوکیان و آقای دکتر عباس شمسعلی نیا- دکتر سپیده محمدی-سمیرا نوروز رجبی-

آموزش سلامت جامعه، پرستاری سالمندان و کودکان

معرفی ، منابع ، اهداف رشته

خانم فاطمه  شیرین کام

خانمها : فانزه نوروزی نژاد -دکتر فاطمه غفاری -دکتر فاطمه محمدخواه- دکتر فخرالدین چابکسوار- صاحله یوسفی- خدیجه جهانگشت- زهرا جنت علیپور

 

شرح وظایف مدیران گروه

۱-  تدوین  برنامه عملیاتی در راستای برنامه استراتژیک دانشکده و ارائه گزارش هر ۶ ماه

۲-  همکاری در استقرار مدیریت فرآیند های آموزشی دانشکده

۳-  هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشی در رشته مربوط

۴- تنظیم برنامه آموزش تئوری و عملی

۵- نظارت بر نحوی ارائه دروس و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس بر اساس برنامه ها  و سر فصل های مصوب

۶-  اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق اعضای گروه

۷-  اظهار نظر درباره مأموریت های اعضای  گروه  و پیشنهاد آن به شورای آموزشی  دانشکده

۸-  پیش بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیات علمی متخصص و پیشنهاد به معاونت آموزشی دانشکده برای ارجاع به مراجع ذیربط

۹- بررسی و اعلام نظر برای اصلاح سر فصل ها و تجدید نظر در عنوان درس ها از حیث اصلی یا اختیاری بودن و همچنین تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفت های علمی برای پیشنهاد و تصویب در شورای عالی برنامه ریزی

۱۰- ابلاغ برنامه تنظیمی به هریک از اعضاء گروه

۱۱-  نظارت و کنترل بر اجرای فعالیت های آموزشی تئوری و کارورزی ها و کار آموزی ها

۱۲-  برقراری جلسات توجیهی با اعضاء گروه