فهرست

اولویت های پژوهش در آموزش

  اولویتهای پژوهش در آموزش:

۱-راهکارهای ارتقاء سطح آموزش در دانشکده 

۲-بررسی روشهای نوین تدریس و ارزیابی در آموزش پزشکی   

۳-موانع پژوهش در آموزش از دیدگاه اعضای هیاٌت علمی

۴-راهکارهای افزایش انگیزه در اعضای هیاٌت علمی و دانشجویان در راستای بهبود کیفیت آموزش 

۵-بررسی عملکرد اساتید راهنما در ارتباط با دانشجویان 

۶- بررسی جایگاه و وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشکده  

۷- ارزشیابی برنامه های آموزشی  

 ۸- ارزشیابی گروههای آموزشی 

۹- بازنگری برنامه های درسی در مقاطع مختلف  

۱۰- شیوه های تدریس و فنون یادگیری در آموزش پرستاری  

۱۱- بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی، عوامل و زمینه های مختلف پیشرفت تحصیلی در دانشجویان رشته های پرستاری و بهداشت عمومی

۱۲- بررسی وضعیت آموزش بالینی در دانشکده   

۱۳-چالشهای آموزش بالینی  

۱۴-تحلیل وضعیت آموزش بالینی

۱۵- بررسی علل افت تحصیلی در دانشجویان و تعیین عوامل مرتبط با آن   

 ۱۶-تبیین مفهوم ارزشیابی تحصیلی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه اعضای هیاٌت علمی و دانشجویان و ارائه راهکارهای مناسب

 ۱۷-تبیین مفهوم ارزشیابی اساتید از دیدگاه اعضای هیاٌت علمی

 ۱۸- بررسی میزان رضایت دانشجویان از کیفیت آموزش نظری و بالینی 

۱۹- مقایسه روشهای سنتی مبتنی بر سخنرانی استاد محور و استفاده از روشهای مدرن دانشجو محور

۲۰- بررسی مهارت های برقراری ارتباط برای دانشجویان

 ۲۱-فرآیند انتخاب استاد نمونه و تاثیر گزاری بر بهبود فعالیتهای آموزشی 

 ۲۲-تبیین مشکلات دانشجویی در زمان تحصیل

۲۳-بررسی مهارت های بالینی فارغ التحصیلان پرستاری و بهداشت عمومی

۲۴-تبیین اخلاق پرستاری از دیدگاه دانشجویان