فهرست

اولویت های پژوهشی

اولویت ها و محورهای تحقیقاتی

عناوين اولويت ها و محورهاي تحقيقات

۱- راهکارهاي کاهش عوامل خطر در بيماريهاي قلبي عروقي، حوادث و سوانح، سرطان ها و مشکلات دوران سالمندي

۲-راهکارهاي افزايش اثربخشي اقدامات پيشگيرانه در سالمندان

۳- راهکارهای افزایش رضایت مندی جامعه از مراقبت های پرستاری

۴-بررسي سبک زندگی و راهکارهای  ارتقاء کیفیت زندگی در سالمندان

۵- نقش ویزیت در منزل  در روند بهبودی بیماری های مزمن

۶- بررسی عوامل مرتبط با  خودکارآمدی در نوجوانان

۷-بررسي  میزان آگاهی پرستاران از حقوق خود

۸-بررسي  مسائل و مشکلات سالمندی  در حیطه روانی - اجتماعی

۹-عوامل تاثیر گذار بر سبک زندگی سالم  از دیدگاه سالمندان

۱۰- برنامه توانمند سازی خانواده  محور در  سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن

۱۱-بررسی آگاهی پرستاران از حقوق بیماران سالمند بستری در مراکز درمانی