فهرست

اعضای مرکز تحقیقات

 

اعضای مرکز تحقیقات: 

آقایان : دکتر علی ذبیحی

         دکتر عباس شمسعلی نیا 

خانمها : دکتر افسانه ارزانی

            زهرا جنت علیپور

           دکتر سید رقیه جعفریان امیری

           مهری جهانشاهی

           فاطمه شیرینکام

          دکتر پروین  عزیز نژاد

          دکتر فاطمه غفاری 

          دکتر زهرا فتوکیان

          هنگامه کریمی 

          شریعت مسگرانکریمی

         آمنه  محمودیان

         محبوبه نصیری 

         نسرین نوابی 

         فائزه نوروزی نژاد