فهرست

اعضای مرکز تحقیقات

 

اعضای مرکز تحقیقات: 

آقایان :

           دکتر علی پورحبیب

          دکتر فخرالدین چابکسوار

           دکتر علی ذبیحی

           دکتر عباس شمسعلی نیا   

خانمها : دکتر افسانه ارزانی

            زهرا جنت علیپور

           دکتر سید رقیه جعفریان امیری

           فاطمه شیرینکام

          دکتر پروین  عزیز نژاد

          دکتر فاطمه غفاری 

          دکتر زهرا فتوکیان

             هنگامه کریمی 

دکتر  آمنه  محمودیان

دکتر فاطمه محمدخواه

 

فائزه نوروزی نژاد