فهرست

مسئول مرکز تحقیقات

مسئول و شرح وظایف مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

 

 

 

نام و نام خانوادگي

زهرا فتوکیان

سمت

مسئول مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

مدرک 

دکترای پرستاری

 شماره تماس

 ۰۱۱۵۵۲۲۰۵۹۰

فکس

۰۱۱۵۵۲۲۲۴۲۳

شماره داخلی

۲۳۰

پست الكترونيكي:

ZFotokian2005@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح  و وظایف :                           

۱-طرح های پژوهشی : تایید یا رد پروپوزال های ارسالی از گروه های مختلف آموزشی و درخواست اصلاحات و نیز تعیین داوران بعد از تصویب طرح های پژوهشی پایان نامه ای وغیر پایان نامه ای اعضاء هیأت علمی و آموزشی ،اتخاذ تصمیمات اساسی در جهت تسریع روند داوری ها

۲-برگزاری کارگاه ها و ارائه گزارشات : درخواست از مدیران محترم گروه ها جهت  تعیین نیازهای اعضاء محترم هیئت علمی

 ۳-برگزاری سمینارها و کنگره ها : بررسی درخواست گروه ها از نطر برگزاری سمینارها وکنگره ها و تصویب آن جهت انجام و ارسال آن به معاونت پژوهشی دانشگاه

۴- تعیین نیازها و اولویت های پژوهشی گروه ها: قرائت و نهایی کردن نیاز ها واولویت های پژوهشی گروه ها و قراردادن آن در سایت  مرکز تحقیقات جهت راهنمایی و استفاده دانشجویان و اعضاء هیئت علمی

۵-برترین های پژوهشی : معرفی برترین های پژوهشی در شورای مرکز تحقیقات و تشویق مخترعین و نخبگان دانشکده و معرفی آنان به معاونت پژوهشی دانشگاه