فهرست

لیست طرحهای مصوب کمیته علمی تحقیقات

لیست طرح های مصوب در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری رامسر از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱

عنوان طرح

نام دانشجو

نوع اولویت پژوهشی

ارتباط کیفیت زندگی و استرس درک شده توسط پرستاران در زمان شیوع کووید-19

ساجده امجدی

استاد راهنما: دکتر محمدی

بیماری واگیر

(مطالعه بر روی بیماری نوپدید)

تاثیر حمایت رسانه محور بر سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر دانشکده پرستاری رامسر

پریسا داوری

استاد راهنما:دکتر محمدخواه

علوم بهداشتی

(ارتقای سلامت زنان)

ارتباط اضطراب ناشی از بیماری کووید-19 و رعایت رفتار های پیشگیرانه در جمعیت بزرگسال ایران

امیرمالک نخعی زاده

استاد راهنما: دکتر محمدی

بیماری واگیر

(مطالعه بر روی بیماری نوپدید)

بررسی کیفیت خواب و تنش شغلی پرستاران در بیمارستان های امام سجاد رامسر و شهید رجایی تنکابن در دوره شیوع کووید _19

الهه رشوند

استاد راهنما:دکتر فتوکیان- دکترمحمدی

بیماری واگیر

(مطالعه بر روی بیماری نوپدید)

ارتباط بین احساس تنهایی با نگرش نسبت به‌ آسیب‌های ‌اجتماعی در دانشجویان دانشکده پرستاری رامسر، سال ۱۳۹۸

فاطمه پاشاپور

استاد راهنما:دکتر محمدخواه

سلامت روان و مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

بررسی میزان اهمال تحصیلی و سبک زندگی مرتبط با کووید-19 در دانشجویان دانشکده پرستاری رامسر در دوران همه گیری کووید-19

امیرحسین مصلحی

استاد راهنما: دکتر محمدی

بیماری واگیر

(مطالعه بر روی بیماری نوپدید)

اضطراببیماریکرونا،کیفیتزندگیورضایتاززندگیدرجمعیتبزرگسالایران

محسیان راد

استاد راهنما:دکتر محمدخواه

بیماری واگیر

(مطالعه بر روی بیماری نوپدید)

ارتباط الگوی مصرف دارو با خودکارآمدی در مبتلایان به بیماری فشار خون بالا در شهر رامسر در سال ۱۳۹۹

نیکوناز سعیدی

استاد راهنما:دکتر محمدخواه

بیماری های غیر واگیر ( قلبی عروقی )

سنجش مقیاس اضطراب بیماری کرونا و وضعیت سلامت عمومی کارکنان بهداشتی- درمانی شهر رامسر

پریسا داوری

استاد راهنما:دکتر محمدخواه

بیماری واگیر

(مطالعه بر روی بیماری نوپدید)

طراحی و تولید نرم افزار خطاهای مراقبتی و بررسی اثربخشی آن بر میزان و کیفیت خطاهای مراقبتی دانشجویان پرستاری

امیرمالک نخعی زاده

استاد راهنما: دکتر محمدی

 تحقیقات نظام سلامت(ارتقای کیفیت خدمات پرستاری)

بررسی عملکرد پرستاران از دیدگاه سرپرستاران در ارائه مراقبت ایمن در دوران شیوع کرونا دربیمارستانها امام سجاد رامسروشهیدرجایی تنکابندرسال ۱۴۰۰"

دانشجو: نادیا حجتی راد

استاد راهنما: دکترفتوکیان

بیماری واگیر

(مطالعه بر روی بیماری نوپدید)

تاثیر اجرای ارزشیابی بر مبنای لاگ بوک بر رضایتمندی و عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری رامسر

دانشجو: امیرمالک نخعی زاده- مهشاد حسن سروری

استاد راهنما: دکترفتوکیان

تحقیقات نظام سلامت(ارتقای کیفیت خدمات پرستاری)

بررسی میزان تهدید درک شده کووید-19 ورعایت رفتارهای محافظتی عمومی واختصاصی در مقابل بیماری،دردانشجویان پرستاری رامسر

دانشجو: مهشاد حسن سروری- الهه رشوند

استادراهنما: دکترمحمدی

بیماری واگیر

(مطالعه بر روی بیماری نوپدید)

بررسی میزان اهمال تحصیلی وسبک زندگی مرتبط باکووید-19 دردانشجویان دانشکده پرستاری رامسر دردوران همه گیریکووید-19

دانشجو: امیرحسین مصلحی

استادراهنما: دکترمحمدی- خانم کریمی

بیماری واگیر

(مطالعه بر روی بیماری نوپدید)

بررسی راهکارهای بهبود انگیزش تحصیلی ازدیدگاه دانشجویان پرستاری: تحلیل محتوای کیفی

دانشجو: مژده طاهری

استاد راهنما: دکتر محمدخواه

تحقیقات نظام سلامت(ارتقای کیفیت خدمات پرستاری)

بررسی توانایی استدلال اخلاقی در موقعیت های بالینی و ارتباط آن با شهامت اخلاقی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

دانشجو: مبارکه عباسی فیروزجاه  

استاد راهنما :سپیده محمدی   عباس شمسعلی نیا

تحقیقات نظام سلامت(ارتقای کیفیت خدمات پرستاری)

بررسی عوامل موثر بر تمایل و پذیرش سالمندان با بیماری های مزمن با استفاده از سلامت همراه (Mobile Health)

دانشجو:محمد امین  شهرباف

استادراهنما: دکترمحمدی

علوم بهداشتی(ارتقای سلامت سالمندان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست طرح های مصوب در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری رامسر در ۶ ماه اول ۱۳۹۹

عنوان طرح

نام دانشجو

ارتباط کیفیت زندگی و استرس درک شده توسط پرستاران در زمان شیوع کووید-19

ساجده امجدی

تاثیر حمایت رسانه محور بر سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر دانشکده پرستاری رامسر

پریسا داوری

ارتباط اضطراب ناشی از بیماری کووید-19 و رعایت رفتار های پیشگیرانه در جمعیت بزرگسال ایران

امیرمالک نخعی زاده

بررسی کیفیت خواب و تنش شغلی پرستاران در بیمارستان های امام سجاد رامسر و شهید رجایی تنکابن در دوره شیوع کووید _19

الهه رشوند

ارتباط بین احساس تنهایی با نگرش نسبت به‌ آسیب‌های ‌اجتماعی در دانشجویان دانشکده پرستاری رامسر، سال ۱۳۹۸

فاطمه پاشاپور

اضطراب بیماری کرونا، کیفیت زندگی و رضایت از زندگی در جمعیت بزرگسال ایران

محسیان راد

ارتباط الگوی مصرف دارو با خودکارآمدی در مبتلایان به بیماری فشار خون بالا در شهر رامسر در سال ۱۳۹۹

نیکوناز سعیدی

سنجش مقیاس اضطراب بیماری کرونا و وضعیت سلامت عمومی کارکنان بهداشتی- درمانی شهر رامسر

پریسا داوری