فهرست

لیست طرحهای مصوب کمیته علمی تحقیقات

لیست طرح های مصوب در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری رامسر در ۶ ماه اول ۱۳۹۹

عنوان طرح

نام دانشجو

ارتباط کیفیت زندگی و استرس درک شده توسط پرستاران در زمان شیوع کووید-19

ساجده امجدی

تاثیر حمایت رسانه محور بر سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر دانشکده پرستاری رامسر

پریسا داوری

ارتباط اضطراب ناشی از بیماری کووید-19 و رعایت رفتار های پیشگیرانه در جمعیت بزرگسال ایران

امیرمالک نخعی زاده

بررسی کیفیت خواب و تنش شغلی پرستاران در بیمارستان های امام سجاد رامسر و شهید رجایی تنکابن در دوره شیوع کووید _19

الهه رشوند

ارتباط بین احساس تنهایی با نگرش نسبت به‌ آسیب‌های ‌اجتماعی در دانشجویان دانشکده پرستاری رامسر، سال ۱۳۹۸

فاطمه پاشاپور

اضطراب بیماری کرونا، کیفیت زندگی و رضایت از زندگی در جمعیت بزرگسال ایران

محسیان راد

ارتباط الگوی مصرف دارو با خودکارآمدی در مبتلایان به بیماری فشار خون بالا در شهر رامسر در سال ۱۳۹۹

نیکوناز سعیدی

سنجش مقیاس اضطراب بیماری کرونا و وضعیت سلامت عمومی کارکنان بهداشتی- درمانی شهر رامسر

پریسا داوری