فهرست

رسالت

تربیت نیروی انسانی کارا و اثربخش

  تربیت نیروی انسانی کارا و اثربخش و مورد نیاز جامعه در رشته پرستاری و بهداشت عمومی برای ارتقاء سلامت و رفاه همراه با عدالت می باشد. در راستای این رسالت بستر سازی برای تامین خدمات بهینه به آحاد جامعه از طریق آموزش، پژوهش، مدیریت، خدمات بالینی و جامعه نگر با در نظر داشتن فرهنگ اصیل اسلامی ایران مبتنی بر معنویت، اخلاق و رفتار حرفه ای با در نظر داشتن سند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران.