فهرست

مراکز بیمه طرف قرارداد بیمارستان

 بیمه های پایه: سلامت ایرانیان(خدمات درمانی)-تامین اجتماعی- نیروی مسلح-کمیته امداد

بیمه های مکمل:بیمه ایران- صداوسیما-شرکت نفت-بانک ملت-صنعت ومعدن-بانک تجارت-ذوب آهن- اداره کل زندان