فهرست

منابع

آمار کتب کتابخانه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷کتب تخصصی فارسی موجود در کتابخانه

تعداد

عنوان

 

۵۳۷۰

تعداد جلد کتاب های تخصصی فارسی

۲۶۶۰

تعداد عنوان کتاب های تخصصی فارسی

کتب تخصصی لاتین موجود در کتابخانه

تعداد

عنوان

 

۷۸۵

تعداد جلد کتاب های تخصصی لاتین

۷۱۰

تعداد عنوان کتاب های تخصصی لاتین