فهرست

تماس با ما

آدرس : رامسر - خیابان شهید مطهری - میدان انقلاب - بیمارستان امام سجاد(ع) - دانشکده ‍پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

شماره تماس : ۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱- ۰۱۱۵۵۲۲۶۳۹۳- ۰۱۱۵۵۲۲۱۵۸۶- ۰۱۱۵۵۲۲۱۵۸۲

فکس : ۰۱۱۵۵۲۲۰۴۸۸- ۰۱۱۵۵۲۲۲۴۲۳

ایمیل: Ramsaruniversity@gmail.com

کد پستی: ۴۶۹۱۷۱۴۱۴۱

google map