فهرست

مسئول دفتر ریاست

 

 

 

نام و نام خانوادگي:

سودابه عینی پور

سمت:

مسئول دفتر ریاست

مدرک و رشته تحصیلی:

 کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۲۴۲۳

شماره داخلی:

۲۲۸

پست الكترونيكي:

soodabeh.einipour92@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف مسئول دفتر رياست و معاون آموزشی

۱- دريافت دستور و برنامه کار از رياست دانشكده و معاون آموزشی

۲-  تهيه ليست درخواست کنندگان و تنظيم ساعات ملاقات آنها با رئيس دانشكده و معاون آموزشی

۳- برقراري ارتباط تلفني رئيس دانشكده با داخل و خارج و بالعكس

۴-  آمــاده کـردن پيشــينه هــا و پرونــده هــاي مربــوط بــه شوراها و نشســتهایی که در دفتر رئيس دانشكده تشكيل مي­شود

۵- آگاه کردن اعضاي شرکت کننده از نشستها و شوراهایی که در دفتر رئـيس دانشكده تشكيل ميشود

۶- تنظیم صورتجلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات آنها

۷-  راهنمايي ارباب رجوع رئيس دانشكده و هدايت آنها به واحدهاي مربوطه

۸-  تعيين وقت براي ارباب رجوعاني که کارشان در واحد مربوطه انجام نشده

۹-  تهيـه پـيش نـويس برخـي از نامـه هـاي اداري و مـتن تلفن­گرامهـا بـراي رئـيس و معاون آموزشی دانشكده برحسب ضرورت

۱۰- تهیه و تنظیم پيش نويسها و گزارشات درصورت نياز

۱۱- تهيه گزارش از کارهاي انجام شده

۱۲- انجام ديگر کارهاي محوله برابر دستور رئيس دانشكده و معاون آموزشی