فهرست

سرفصل دروس بهداشت عمومی

 

سرفصل دروس ها بهداشت عمومی

کد

نام درس

کد

نام درس

۰۱

بیوفیزیک   

۰۲

بیوشیمی

۰۳

تشریح و  فیزیولوژی

۰۴

    اصول و مبانی جامعه شناسی   

۰۵

آمار حیاتی (۱)

۰۶

آمار حیاتی (۲)

۰۷

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

۰۸

اکولوژی انسانی و بهداشت بین المللی

۰۹

توانبخشی و رفاه اجتماعی

۱۰

کلیات پزشکی و بهداشت

۱۱

اصول تغذیه

۱۲

فارماکولوژی

۱۳

مصون سازی فعال و انفعالی

۱۴

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

۱۵

میکروب شناسی (۱)

۱۶

میکروب شناسی (۲)

۱۷

روانشناسی و بهداشت روان

۱۸

بهداشت دهان و دندان

۱۹

اقتصاد بهداشت

۲۰

بهداشت دانش آموزان و مدارس

۲۱

کاربرد کامپیوتر و تجزیه و تحلیل های داده های بهداشتی

۲۲

نظام های سلامتی در ایران و جهان

۲۳

بهداشت سالمندان

۲۴

مدیریت ونظارت در مراکز بهداشتی و درمانی

۲۵

تکنولوژی آموزشی

۲۶

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران

۲۷

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین  شموم و آفت کش و کاربرد آنها

۲۸

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر

۲۹

بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن

۳۰

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

۳۱

بهداشت محیط (۱)

۳۲

بهداشت محیط (۲)

۳۳

بهداشت محیط (۳)

۳۴

بهداشت حرفه ای

۳۵

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی  

۳۶

بهداشت روانی و اعتیاد

۳۷

تغذیه کاربردی

۳۸

بهداشت مادران و کودکان

۳۹

بهداشت باروری

۴۰

اصول برنامه ریزی بهداشتی

۴۱

کارآموزی بهداشت و ارتباطات

۴۲

بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیکی

۴۳

پاتولوژی جغرافیایی ایران

۴۴

روش تحقیق در علوم بهداشتی

۴۵

زبان تخصصی

۴۶

بهداشت مواد غذایی

۴۷

اقدامات بهداشتی ئ منمهای اولیه در شرایط اضطراری

۴۸

کارآموزی در عرصه