فهرست

کارپرداز

 

نام و نام خانوادگي:

علی اصغر سلیمان نژاد

سمت:

کارپرداز

مدرک و رشته تحصیلی:

دیپلم

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۶۴۱۲- ۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۱۲

پست الكترونيكي:

asghar.soleyman@gmail.com

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف :

 ۱-  دريافت درخواست خريد با تكميل امضاء از سوي درخواست كننده ها

۲- استعلام قيمت قبل از خريد كالا و گزارش به مافوق

۳- اقدام به خريد كالا و با هماهنگي اداره امور عمومی و مالی با حداقل بهاي ممكن

۴- پيگيري جهت تعميرات كليه دستگاهها و تجهيزات اداري و پزشكي

۵- تكميل اسناد مربوط به كليه فاكتورهاي خريد ، تعميرات و تحويل آن به حسابداري

۶-  تحویل دادن کالای خریداری شده بهمراه فاکتور مربوطه به مسئول انبار بر طبق درخواست واحد مربوطه