فهرست

متصدی امور فوق برنامه

 

نام و نام خانوادگي:

مریم  قاسم شریفی

سمت:

متصدی امور فوق برنامه

مدرک و رشته تحصیلی:

کارشناسی میکروبیولوژی

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۲۱

پست الكترونيكي:

ghasemsharifimari@chmail.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

۱- تنظیم برنامه رفاهی و اردوهای  دانشجویان

۲- انجام خدمات مربوط به امور بهداشتی و درمانی دانشجویان

۳- برنامه ریزی ،نظارت و کنترل و ارزشیابی  بر برنامه تغذیه  دانشجویان از نظر کمی و کیفی

۴- انجام خدمات مربوط به وام های دانشجویی و کمک هزینه ها

۵- شرکت در جلسات مربوط به بانوان و خانواده در فرمانداری

۶- همکاری در امور دانشجویان شاهد و ایثار گر

۷- انجام خدمات مربوط به کمد دانشجویان

۸- انجام سایر وظایف محوله بر طبق نظر مافوق