فهرست

کارشناس خدمات آموزشی

 

نام و نام خانوادگي:

زهرا حدادی

سمت:

کارشناس خدمات آموزشی

مدرک و رشته تحصیلی:

لیسانس مشاوره

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۲۹

پست الكترونيكي:

 


                       

 

                                                      

 

         

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

۱-کنترل و مدیریت فضای سایت کامپیوتر

۲- راهنمایی دانشجویان جهت استفاده از سیستم رایانه

۳- کنترل و مدیریت فضای آزمایشگاه

۴- پیگیری و رفع مشکلات و ارتقا ء کامپیوتر های سایت

۵- انجام سایر وظایف محوله طبق نظر مافوق