فهرست

همایش دانشجویی با عنوان آشنایی با مواد مخدر توسط کمیته علمی دانشجویان

اجرای همایش دانشجویی توسط کمیته علمی دانشجویان با عنوان آشنایی با انواع مواد مخدر (آمفتامین ، متاآمفتامین مانند گل ... ) در روز یکشنبه مورخ 96/10/3 ساعت 18/30- 17 با حضور ریاست دانشکده جناب آقای دکتر عباس شمسعلی نیا ، مسئول نظارت علمی بر کمیته علمی دانشجویان سرکار خانم نوابی ، اعضای کمیته علمی دانشجویان و دانشجویان دانشکده برگزار گردید .