فهرست

جلسه دفاع نهایی خانم عاطفه علیپور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی با عنوان « تأثیر آموزش پرستاران بر شناخت سالمند آزاری توسط مراقبین خانوادگی»  برگزار شد .

 

این پایان نامه توسط خانم عاطفه علیپور دانشجوی فارغ التحصیل  دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر و با راهنمایی دکتر فاطمه غفاری ، دکتر زهرا فتوکیان انجام شد .