فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

به اطلاع می رساند انتخاب واحد کلیه دانشجویان از تاریخ 97/11/9لغایت 97/11/11و تاریخ حذف و اضافه از 97/11/27لغایت 97/11/28 انجام می گردد . لازم به ذکر است نام درس ، شماره درس و گروه مورد نیاز جهت انتخاب واحد الزامی می باشد .

سایت دانشکده پرستاری رامسر .................... معاونت آموزشی ------------------ امور آموزشی .....................نام درس همراه با واحد و کد