فهرست

فوری: قابل توجه دانشجویان برای شرکت در امتحانات پایان ترم

فوری: قابل توجه دانشجویان برای شرکت در امتحانات پایان ترم

برای شرکت در امتحانات پایان ترم ارائه کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

جهت پرینت کارت، انجام ارزشیابی اساتید در سامانه مربوطه تا تاریخ 10/10/97 الزامی بوده، لذا توجه شود پرینت کارت ورود به جلسه در صورت عدم ارزشیابی اساتید امکان پذیر نخواهد بود.

                                                                                                                                                                                                                                                                            آموزش دانشکده