فهرست

بمناسبت هفته پژوهش و فناوری ، نفرات برتر گروه های آموزشی از نظر پژوهش اعلام می گردد

بمناسبت هفته پژوهش و فناوری ، پزوهشگران برتر در این دانشکده به شرح ذیل معرفی می شوند .

گروه داخلی جراحی : سرکار خانم دکتر زهرا فتوکیان

گروه اصول و فنون : آقای دکترعباس  شمسعلی نیا

گروه بهداشت : سرکار خانم فائزه نوروزی نژاد

گروه اطفال : سرکار خانم  زهرا جنت علیپور

نفر برتر در کل گروه های آموزشی دانشکده : سرکار خانم  دکتر فاطمه غفاری