فهرست

قابل توجه دانشجویان پسر

    اطلاعیه                         اطلاعیه

به مناسبت روز دانشجو برگزار می گردد

جلسه پرسش وپاسخ دانشجویان پسر

مکان :نماز خانه بیمارستان

زمان :17/9/97ساعت 13

                                                                                                                                                                                           امور دانشجویی فرهنگی