فهرست

اطلاعیه جهت انتخاب واحد

انتخاب واحد کلیه دانشجویان از تاریخ  97/6/3 لغایت 97/6/5  و تاریخ حذف و اضافه از 97/7/1 لغایت 97/7/2 انجام می گردد . لازم بذکر است نام درس ، شماره درس و گروه مورد نیاز جهت انتخاب واحد در سایت دانشکده پرستاری رامسر  ----------------- معاونت آموزشی -------------- امور آموزشی دانشجویی ، فرهنگی درج گردیده است .