فهرست

بازدید جناب آقای دکتر شمسعلی نیا و تعدادی از مسئولین محترم دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر از اردوی جهادی بسیج دانشجویی شهرستان در مناطق محروم اشکورات رامسر

در تاریخ  هشتم مرداد ماه سال 1397 آقای دکتر شمسعلی نیا رئیس دانشکده و تعدادی از مسئولین اداری مالی و روابط عمومی از مناطق محروم اشکورات رامسر که دانشجویان بسیجی جهت کمک به افراد محروم تحت عنوان اردوی جهادی از طرف بسیح دانشجویی شهرستان حضور داشتند ، بازدید نمودند و در جریان نحوه کمک رسانی قرار گرفتند و رهنمودهای لازم را در جهت اقدامات بهینه ارائه دادند .لازم بذکر است که در این اردوی جهادی که از تاریخ سوم مرداد ماه تا تاریخ دهم مردادماه سال  1397  ادامه دارد ، تعدادی از دانشجویان رشته پرستاری و بهداشت عمومی دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر مشارکت داشتند .