فهرست

قابل توجه دانشجویان ترم ششم پرستاری - برنامه کارآموزی اعصاب و روان در تابستان 97

دانشجویان ترم ششم پرستاری - برای دسترسی به برنامه کارآموزی بخش اعصاب و روان در تابستان 97 - مسیر ذیل قابل اجرا می باشد

معاونت آموزشی ----------------------- برنامه آموزشی دانشجویی ------------------------ برنامه درسی بالینی --------- برنامه کارآموزی پرستاری