فهرست

نکات انضباطی قابل توجه دانشجویان در ایام امتحانات

۱- دانشجویان محترم می بایست مطابق تاریخ و ساعت امتحان دروس که دربرد اعلانات و سایت دانشکده  قید گردیده است در جلسه امتحان حاضر شوند. درب سالن امتحانات رأس ساعت مقرر بسته خواهد شد و به دانشجویان متأخر اجازه ورود داده نخواهد شد.

۲- چنانچه دانشجویی بدلیل بیماری قادر به شرکت در امتحانات نباشد ، می بایست قبل از شروع امتحان در دانشکده حضوریابد و به همراه مسئول فوق برنامه دانشکده به درمانگاه بیمارستان امام سجاد (ع) مراجعه و گواهی پزشکی خود را در همان روز به واحدآموزش ارائه نماید. در غیر اینصورت گواهی مورد تایید آموزش نخواهد بود.        

۳- چنانچه دانشجویی د رتاریخ امتحان در بیمارستان بستری گردد می بایست در همان تاریخ بستری مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع مسئول آموزش رسانده و پس از ترخیص کلیه مدارک بستری را در اسرع وقت به آموزش ارائه نماید.

4-دانشجو پس از رویت سوال امتحانی حق ترک جلسه امتحان را نخواهد داشت و الزاما می بایست به سوالات پاسخ دهد.

۵- رعایت قوانین برگزاری امتحانات و احترام به عوامل اجرایی اعم از مراقبین، مسئول امتحانات و اساتید ضروری است و در صورت مشاهده هرگونه رفتاری که سبب ایجاد تنش و برهم زدن آرامش امتحانات گردد تخلف محسوب شده و مشمول قوانین کمیته انضباطی می گردد.

۶- دانشجویان محترم از آوردن جزوه ، کتاب ،کیف ،موبایل، هندزفری و هرگونه وسایل غیر ضروری به جلسه امتحان اجتناب نمایند. استفاده از موبایل حتی به عنوان ساعت و یا ماشین حساب ممنوع و تخلف محسوب می گردد.

7- دانشجو موظف است تمام برگه های سوالات و پاسخنامه ها را به مرا قبین تحویل نماید. هر گونه عدم تحویل برگه های سوالات و پاسخنامه تخلف محسوب شده و دانشجو مشمول قوانین کمیته انضباطی می گردد.  

8-  هرگونه تقلب در جلسه امتحان توسط عوامل اجرایی صورتجلسه شده و نمره دانشجو فقط  ۲۵/۰در نظر گرفته شده  و توبیخ بصورت کتبی با درج در پرونده می گردد .

9- هر گونه نوشته‌ایی در برگه امتحانی که در آن دانشجو مشکلات شخصی را برای استاد بیان نموده و تقاضای نمره داشته باشد تخلف محسوب می گردد.

10-رعایت سکوت و نظم انضباط هنگام تحویل برگه های امتحانی و خروج از جلسه امتحان الزامی می باشد.

11- دانشجویان سه روز  پس از ثبت نمره در سامانه سماء فرصت دارند تقاضای تجدید نظر خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایند.