فهرست

روز جوان مبارک باد

محبوب ترین انسان های جامعه در نزد پروردگار ، جوان های پارسا، پرهیزگار و مومن هستند .    «   رهبر معظم انقلاب »