فهرست

برگزاری جلسه هسته پیشرفت تحصیلی در دانشکده پرستاری رامسر

جلسه هسته پیشرفت تحصیلی با حضور جناب آقای مرتضوی و سرکار خانم آقاپور از اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی بابل ساعت یازده صبح مورخ چهارم اردیبهشت نودو هفت در اتاق ریاست دانشکده پرستاری برگزار گردید . ابتدا رئیس دانشکده جناب آقای دکتر شمسعلی نیا ضمن عرض خیر مقدم،  آسیب های اجتماعی و سلامت روان را دو مقوله مورد توجه و با اهمیت در این مقطع زمانی برشمردند و با توجه به افزایش آسیب های اجتماعی ضرورت پیشگیری و درمان به موقع در قشر جوان و دانشجو را از اهم فعالیت های دانشکده دانستند و اقدام واحد سلامت روان را برای حضور در این دانشکده موجب انگیزه بیشتر برای تلاش در این زمینه دانستند ، سپس جناب آقای مرتضوی و خانم آقاپور  درخواست ها و پیشنهادهای مربوطه را بیان نمودند :

- توجه به دقت تحصیلی ، سلامت روان ، خود آسیب رسانی ، سوء مصرف مواد

- نقش کلیدی اساتید راهنما و مشاوره

- نقش موثر مشاوران روان

- جلسات منظم کمیته تخصصی و ارسال صورتجلسات

و نیز ارسال مستندات از فعالیت ها به اداره مشاوره دانشگاه را مهم عنوان کردند.

در ادامه جلسه بعد از بحث و تبادل نظر تصمیم های لازم اتخاذ گردید .