فهرست

دعوت به جلسه دفاع نهایی خانم اعظم سهرابی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

جلسه دفاع نهایی خانم اعظم سهرابی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی روز دوشنبه مورخ بهمن ساعت 10 برگزار می شود .

جلسه دفاع نهایی خانم اعظم سهرابی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

با عنوان « تبیین تجربه زنان سالمند از سوء مصرف مواد مخدر »

استاد محترم راهنما ، جناب آقای دکتر عباس شمسعلی نیا

استاد محترم راهنما ، سرکار خانم دکتر فاطمه غفاری

زمان : چهارشنبه 11بهمن ماه سال 96 ساعت  10 صبح

مکان : سالن مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری