فهرست

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی با عنوان « تأثیر ورزش های ایروبیک و مقاومتی بر سازگاری جسمی - روانی سالمندان مرد مبتلا به نارسایی قلبی »برگزار شد .

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی با عنوان « تأثیر ورزش های ایروبیک و مقاومتی بر سازگاری جسمی - روانی سالمندان مرد مبتلا به نارسایی قلبی »  برگزار شد .

 

این پایان نامه توسط آقای علی پورحبیب دانشجوی فارغ التحصیل  دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر و با راهنمایی دکتر زهرا فتوکیان، خانم محبوبه نصیری انجام شد .