فهرست

جلسه دفاع نهایی آقای علی پورحبیب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

جلسه دفاع نهایی آقای علی پورحبیب دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی چهارشنبه 22شهریور ساعت 8/30 برگزار می شود .

جلسه دفاع نهایی آقای علی پورحبیب

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

با عنوان « تأثیر ورزش های ایروبیک و مقاومتی بر سازگاری جسمی - روانی سالمندان مرد مبتلا به نارسایی قلبی »

استاد محترم راهنما ، سرکار خانم دکتر زهرا فتوکیان

استاد محترم راهنما ، سرکار خانم محبوبه نصیری

داور خارجی ، سرکار خانم دکتر فلورا رحیم آقایی

داور خارجی ، سرکار خانم دکتر خدیجه  حاتمی پور

داور داخلی ، سرکار خانم دکتر فاطمه غفاری

داور داخلی ،سرکار خانم فاطمه شیرین کام

استاد محترم ناظر ، سرکار خانم دکتر فاطمه غفاری

نماینده محترم دانشگاه بعنوان ناظر  ،سرکار خانم دکتر فاطمه غفاری

زمان : چهارشنبه 22شهریور ماه  ساعت 8/30

مکان : سالن مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری