فهرست

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی با عنوان « بررسی تأثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب زنان سالمند »  برگزار شد .

 

 

 

این پایان نامه توسط خانم مهرناز منتظری  دانشجوی فارغ التحصیل  دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر و با راهنمایی و مشاوره جناب آقای دکتر شمسعلی نیا ، خانم نصیری و آقای دکتر حاجی احمدی انجام شد .