فهرست

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی با عنوان « تأثیر الگوی توانمندیسازی خانواده محور در سالمندان دیابتی در معرض خط سقوط در شهر بجنورد در سال 1395»  برگزار شد .

 

این پایان نامه توسط خانم سکینه پرورشان دانشجوی فارغ التحصیل  دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر و با راهنمایی و مشاوره جناب آقای دکتر شمسعلی نیا ، خانم جهانشاهی و آقای دکتر حاجی احمدی انجام شد .