فهرست

جلسه دفاع نهایی خانم سکینه پرورشان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

جلسه دفاع نهایی خانم سکینه پرورشان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی 15 شهریور ماه برگزار می شود

جلسه دفاع نهایی خانم سکینه پرورشان

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

با عنوان «تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده -محور در سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 در معرض خطر سقوط»

استاد محترم راهنما ، جناب آقای دکتر عباس شمسعلی نیا

استاد محترم راهنما ، سرکار خانم مهری جهانشاهی

استاد محترم مشاور ، جناب آقای دکتر محمود حاجی احمدی

داور خارجی ، سرکار خانم  دکتر فلورا رحیم آقایی

داور خارجی ، سرکار خانم دکتر خدیجه  حاتمی پور

داور داخلی ، سرکار خانم دکتر زهرا فتوکیان

داور داخلی،سرکار خانم هنگامه کریمی

استاد محترم ناظر ، سرکار خانم دکتر فاطمه غفاری

نماینده محترم دانشگاه بعنوان ناظر  ،سرکار خانم دکتر فاطمه غفاری

زمان : چهارشنبه 15 شهریور ماه  ساعت 10/30

مکان : سالن مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری