فهرست

جلسه دفاع نهایی خانم مهرناز منتظری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

جلسه دفاع نهایی خانم مهرناز منتظری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی چهارشنبه 15 شهریور ساعت 8/30 برگزار می شود .

جلسه دفاع نهایی خانم مهرناز منتظری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

با عنوان « بررسی تأثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب زنان سالمند »

استاد محترم راهنما ، جناب آقای دکتر عباس شمسعلی نیا

استاد محترم راهنما ، سرکار خانم محبوبه نصیری

استاد محترم مشاور ، جناب آقای دکتر محمود حاجی احمدی

داور خارجی ، سرکار خانم دکتر فلورا رحیم آقایی

داور خارجی ، سرکار خانم دکتر خدیجه  حاتمی پور

داور داخلی ، سرکار خانم دکتر فاطمه غفاری

داور داخلی ،سرکار خانم هنگامه کریمی

استاد محترم ناظر ، سرکار خانم دکتر فاطمه غفاری

نماینده محترم دانشگاه بعنوان ناظر  ،سرکار خانم دکتر فاطمه غفاری

زمان : چهارشنبه 15 شهریور ماه  ساعت 8/30

مکان : سالن مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری