فهرست

جلسه ریاست محترم دانشکده پرستاری جناب آقای دکتر شمسعلی نیا با اعضای جدید شورای شهر ، شهرستان رامسر

جلسه ای با جضور اعضای جدید شورای شهر در تاریخ 96/6/11 ساعت 12 در اتاق ریاست دانشکده با حضور مدیران مجموعه برگزار گردید .

جلسه ای با حضور اعضای جدید شورای شهر در تاریخ 96/6/11 ساعت 12 در اتاق ریاست دانشکده با حضور مدیران مجموعه برگزار گردید .

در این جلسه آقای دکتر شمسعلی نیا ضمن عرض تبریک انتخاب و شروع به کار اعضاء شورا ( آقای دکتر حلاجیان رئیس محترم شورا ، آقایان: خلخالی ، فیلی ، درجانی ، صفاتی ) در مورد عملکرد شاخص دانشکده پرستاری توضیح دادند و سپس در مورد مسایل جاری دانشکده و شهرستان تبادل نظر بعمل آمد . در پایان جلسه  اعضای شورای شهر از فضاهای آموزش و پژوهش جدید ساخته شده بازدید بعمل آوردند و از عملکرد عالی دانشکده تقدیر نمودند.