فهرست

قابل توجه دانشجویان نیمسال اول 97-96

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند انتخاب واحد از روز شنبه 96/6/11لغایت دوشنبه 96/6/13می باشد لذا جهت انتخاب دروس به سایت دانشکده قسمت معاون آموزشی مراجعه نمایند .

معاونت آموزشی ----------------  امور آموزشی دانشجویی ------------------------ نام درس همراه با واحد و کد