فهرست

قابل توجه دانشجویان گرامی : تغییر ساعت امتحانات شب های قدر

قابل توجه دانشجویان گرامی : تغییر ساعت امتحانات شب های قدر

اطلاعیه

قابل توجه کلیه دانشجویان پرستاری و بهداشت می رساند

با احترام پیرو نامه شماره 2343  مورخ 10/3/96 آموزش دانشگاه مبنی بر تنظیم زمان برگزاری آزمون پایان ترم همزمان با شب های قدر ، تغییر تاریخ و ساعت امتحانات بشرح ذیل می باشد  

- 24/3/96 از ساعت 10-8 به ساعت13-11

- 24/3/96 از ساعت 12-10 به ساعت 15-13

- 28/3/96 از ساعت 10-8 به ساعت 13-11                                                    

           آموزش دانشکده پرستاری