فهرست

اطلاعیه ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان که متقاضی ارتقا به مقطع کارشناسی ارسد

"اطلاعیه ویژه دانشجویان استعداد درخشان متقاضی ارتقا به مقطع کارشناسی ارشد "

"اطلاعیه ویژه دانشجویان استعداد درخشان متقاضی ارتقا به مقطع کارشناسی ارشد "

با عنایت به لزوم اجرای آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر ( کارشناسی ارشد ) ، متقاضیان تا تاریخ 14/5/1396 جهت ارائه مدارک و ثبت نام به واحد استعداد درخشان ( اتاق شماره 1 ) واقع در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه (EDC ) مراجعه فرمایند .

مدارک مورد نیاز :

  1. ارائه نامه تاییدیه از واحد آموزش دانشکده محل تحصیل شامل رشته تحصیلی ، شماره دانشجویی ، نام پدر ، ظرفیت ورودی دوره ، رتبه ، معدل کل و تعداد نیمسال ، معدل پایینتر از 16 ، سال ورود و سال فارغ التحصیلی و کد وروردی
  2. ارائه اصل و کپی مستندات آموزشی ( طبق جدول امتیاز دهی موجود در سایت edc.mubabol.ac.ir ) .
  3. ارائه اصل و کپی مستندات پژوهشی ( طبق جدول امتیاز دهی موجود در سایت edc.mubabol.ac.ir ).
  4. ارائه اصل و کپی مستندات فرهنگی و فوق برنامه ( طبق جدول امتیاز دهی موجود در سایت edc.mubabol.ac.ir ).
  5. ارائه اسکن موارد 2 -3-4 به صورت CD ( تفکیک شده در فایل های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی )
  6. درخواست مکتوب

تذکر : بدهی است در صورت نقص مدارک و پس از تاریخ مذکور به موارد بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

نکته مهم : اصل مستندات متعاقبا" و پس از انجام بررسی های لازم بر اساس مقررات ، عودت داده خواهد شد .